ભરૂચ નગરપાલિકા ભરતી 2022,તાલીમ માટે ના ઉમેદવાર માટે ઉતમ તક

ભરૂચ નગરપાલિકા ભરતી 2022 : એક નવી ભરતી ની જાહેરાત કરવામાં આવી છે આ ભરતી માં ભરૂચ જીલ્લા માં બહાર પાડવામાં આવી છે.આ ભરતી માં ઓફલાઈન ભરતી કરવામાં આવશે આ ભરતી તમામ માહિતી આજે અપને આ લેખ માં લેવાના છીએ તો મિત્રો જો તમે પાના આ ભરતી માં અરજી કરવા માંગો છો તો આજે આ લેખ ને સંપૂર્ણ વાંચો.

ભરૂચ નગરપાલિકા ભરતી 2022

સંસ્થાનું નામભરૂચ નગરપાલિકા
પોસ્ટ નામએપ્રેન્ટિશીપ
કુલ જગ્યા32
સ્થળભરૂચ
અરજી છેલ્લી તારીખ23/12/2022
અરજી પ્રકારઑફલાઇન

વય મર્યાદા :

આ ભરતી માટે ઓછામાં ઓછી ૧૮ અને વધુ માં વધુ 35 વર્ષ ની વય નક્કી કરવામાં આવી છે.

કુલ પોસ્ટ અને લાયકાત

શાખા / જગ્યાનું નામકુલ જગ્યાશૈક્ષણિક લાયકાત
હેલ્થ સેનેટરી ઇન્સપેક્ટર11આઇ.ટી.આઇ.
પ્લમ્બર03આઇ.ટી.આઇ.
કોમ્પ્યુટર ઓપરેટર (કોપા)05આઇ.ટી.આઇ.
ઇલેક્ટ્રીશીયન10આઇ.ટી.આઇ.
ફિટર03આઇ.ટી.આઇ.
કુલ 32

મહત્વ ની સૂચનાઓ

  • સરકારશ્રીના નિયમોનુસાર માસિક સ્ટાઇપેન્ડ ચુકવવામાં આવશે.
  • એપ્રન્ટીસશીપનો સમયગાળો પૂર્ણ થયેથી આપોઆપ છુટા થયેલ ગણવામાં આવશે . તેમજ અગાઉ એપ્રન્ટીસશીપ કરેલ ઉમેદવારે અરજી કરવી નહી.
  • તમામ શૈક્ષણિક લાયકાતના પુરાવાની પ્રમાણિત નકલો અરજીપત્રક સાથે રજુ કરવાની રહેશે.

અરજી કઈ રીતે કરવી ?

આ ભરતી ની અરજી ઓફલાઈન મોડ માં છે તેથી દરેક ઉમેદવારે ઓફલાઈન અરજી કરવી રહેશે તથા નિયત સમય અનુસાર અરજી મળી જાયટે રીતે મોકલવાની રહેશે નહિ તો અરજી માન્ય ગણાશે નહિ.નીચે પ્રમાણે ના સરનામાં પર અરજી મોકાવવાની રહેશે.

મુખ્ય અધિકારી, ભરૂચ નગરપાલિકા, ભરૂચ

મહત્વ ની કડીઓ :

જાહેરાત
હોમ પેજ

Leave a Comment

telegram માં જોડાવા અહીં ક્લિક કરો