WhatsApp ગ્રૂપમાં જોડાવો!

GPSSB ફેમેલ હેલ્થ વર્કર મેરીટ લીસ્ટ ૨૦૨૨ ,જાહેર અહી કિલક કરો

GPSSB ફેમેલ હેલ્થ વર્કર મેરીટ લીસ્ટ ૨૦૨૨

GPSSB ફેમેલ હેલ્થ વર્કર મેરીટ લીસ્ટ ૨૦૨૨ : ગુજરાત પંચાયત સેવા પસંદગી બોર્ડ દ્વારા GPSSB ફેમેલ હેલ્થ વર્કર મેરીટ લીસ્ટ ૨૦૨૨ જાહેર GPSSB ની સત્તાવાર વેબસાઈટ પર જઈ મેરીટ લીસ્ટ pdf તમે ડાઉનલોડ કરી શો . GPSSB ફેમેલ હેલ્થ વર્કરની પરીક્ષા 26/06/2022 time : 11.00 to 12.00 ના રોજ યોજયી હતી આ ભરતી ૧૫૭૧ જગ્યા માટે કરવા માં આવી હતી . … Read more

GPSSB ગ્રામ સેવક મેરિટ લિસ્ટ 2022, જાહેર અહી કિલક કરો

GPSSB ગ્રામ સેવક મેરિટ લિસ્ટ 2022

GPSSB ગ્રામ સેવક મેરિટ લિસ્ટ 2022 : ગુજરાત પંચાયત સેવા પસંદગી બોર્ડ દ્વારા GPSSB ગ્રામ સેવક મેરિટ લિસ્ટ 2022 જાહેર GPSSB ની સત્તાવાર વેબસાઈટ પર જઈ મેરીટ લીસ્ટ pdf તમે ડાઉનલોડ કરી શો . GPSSB ગ્રામ સેવક ની પરીક્ષા 05/06/2022 ના રોજ યોજયી હતી આ ભરતી ૧૫૭૧ જગ્યા માટે કરવા માં આવી હતી . GPSSB … Read more