તલાટી ભરતી સ્પેશ્યલ : તલાટી જૂના પેપર 2010 થી 2017 ડાઉનલોડ કરો

તલાટી ભરતી સ્પેશ્યલ :શું મિત્રો તમે તલાટી ભરતી તૈયારી કરો છો ? આ લેખ તમારા માટે ઘણો ઉપયોગી છે આ લેખ માં તમને આગળ ના વર્ષ દરમિયાન લેવાયલા તલાટી ભરતી ના પપરો જવાબ વહી સાથે આપવા આવ્યા છે : આ પેપેર તયારી કરતા વિદ્યાર્થી ઓ માટે તેમની તૈયાર મજબુત બને તે હેતુ થી મુકવા માં આવ્યા છે તલાટી જૂના પેપર 2010 થી 2017 તમામ પપેર ની કડી ઓં] નીચે આપેલ છે

GPSSB તલાટી સિલેબસ 2022

વિષયનું નામમાર્ક્સપરીક્ષા માધ્યમસમય
સામાન્ય જાગૃતિ અને સામાન્ય જ્ઞાન*50ગુજરાતી60 મિનિટ (1 કલાક)
ગુજરાતી વ્યાકરણ અને ભાષા20ગુજરાતી
અંગ્રેજી વ્યાકરણ અને ભાષા20અંગ્રેજી
સામાન્ય ગણિત10ગુજરાતી
કુલ ગુણ100

તલાટી જૂના પેપર 2010 થી 2017

Revenue Talati Old Exam Paper 2010Question Paper | Answer Key
Talati Old Exam Paper 2014Question Paper | Answer Key
Talati Old Exam Paper 2015 (surat)Question Paper Answer Key
Talati Old Exam Paper 2015(panchmahal) download  
Talati Old Exam Paper 2015 (banaskatha)download  
Talati Old Exam Paper 2016Question Paper | Answer Key
Talati Old Exam Paper 2017Question Paper | Answer Key

FAQ – વારંવાર પુછાતા પ્રશ્નો

તલાટી ભરતી ક્યારે લેવાશે ?

ગુજરાત સરકાર દ્વારા સતાવાર વેબસાઈટ કે પરિપત્ર દ્વારા જાણ કરવા માં આવશે

તલાટી ભરતી માટે ના કોલ લેટર કઈ વેબસાઈટ પર આવશે ?

ojas.gujarat.gov.in પર જાહેર કરાશે

Leave a Comment

telegram માં જોડાવા અહીં ક્લિક કરો