જીલ્લા પચાયત ભરતી ૨૦૨૨, જાહેરાત વાચો વધુ માહિતી માટે

ગુજરાત રાજય માં હાલ જીલ્લા પંચાયત ની જાહેરાત બહાર પાડવા માં આવી છે . આ જાહેરાત માં આણદ , જુનાગઢ , વલસાડ જેવા સ્થળ માટે આ ભરતી બહાર પાડવા માં આવી છે આ ભરતી અનાગે ની અન્ય માહિતી માટે નીચે આપેલા લેખ ને ધ્યાન પૂર્વક વાચો .

જીલ્લા પચાયત ભરતી ૨૦૨૨

સત્તાવાર વિભાગજીલ્લા પચાયત ભરતી
પોસ્ટ નું નામસલાહ કાર
અરજી કરવાનો મોડઓફ લાઈન
નોકરીનું સ્થાનગુજરાત
છેલ્લી તારીખ03 ,05 /09/2022

આ પણ વાચો : બાયડ નગરપાલિકા ભરતી ૨૦૨૨

શૈક્ષણિક લાયકાત

  • ભારતમાં માન્ય યુનિવર્સિટીમાંથી ઓછામાં ઓછી કાયદાની સ્નાતકની ડિગ્રી,
  • કાયદાની પ્રેક્ટિસમાં પ્રવેશ મેળવવો આવશ્યક છે.
  • CCC+LEVEL કોમ્પ્યુટર કૌશલ્યનું જ્ઞાન હોવું જોઈએ.

મહત્વપૂર્ણ તારીખો:

  • આણંદ છેલ્લી તારીખ 03/09/2022
  • જૂનાગઢ છેલ્લી તારીખ 05/09/2022
  • વલસાડ છેલ્લી તારીખ 05/09/2022

અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન ભરતી 2022

જીલ્લા પંચાયત ભરતી 2022 કેવી રીતે અરજી કરવી? :

  • વલસાડ : ઉમેદવારોએ ઉપરોક્ત પરિપત્રની નકલ https://valsaddp.gujarat.gov.in/gu/Home પર જોડેલી છે. અરજી ફોર્મ નાયબ જિલ્લા વિકાસ અધિકારી, સંસ્થાકીય શાખા, 2જા માળે, જિલ્લા પંચાયત વલસાડ ખાતે Reg.AD થી જાહેરાતના 10મા દિવસે અરજી મોકલવાની સલાહ આપવામાં આવે છે.
  • જૂનાગઢ: જિલ્લા પંચાયતની વેબસાઇટ https://junagadhdp.gujarat. gov.in પર જાહેરખબર પ્રસિદ્ધ થયાની તારીખથી જરૂરી પ્રમાણપત્રોની પ્રમાણિત નકલો સાથે સંપૂર્ણ વિગતો સાથેનું અરજી ફોર્મ જિલ્લા વિકાસ અધિકારી શ્રી જિલ્લા પંચાયત જૂનાગઢ, જિલ્લા પંચાયત કચેરી, સરદાર બાગ, શશીકુંજ રોડ, જૂનાગઢ પિન નં. 362001 રજિસ્ટર્ડ પોસ્ટ એડી પરથી મોકલવા જોઈએ.
  • આણંદ : જિલ્લા પંચાયત આણંદની વેબસાઈટ ananddp.gujarat.gov.in પર ઉપલબ્ધ કરાવવામાં આવી છે. જે ડાઉનલોડ કરીને એપ્લાય કરવાનું રહેશે. ઉમેદવારોએ જાહેરાતના પ્રકાશનની તારીખથી 10 દિવસની અંદર રજિસ્ટર પોસ્ટ એડી/સ્પીડ પોસ્ટ પરથી ઉપર જણાવેલ સરનામે જ અરજી કરવાની રહેશે. અરજી રૂબરૂ અથવા કુરિયર દ્વારા સ્વીકારવામાં આવશે નહીં. સ્થળ- જિલ્લા પંચાયત આણંદ, રૂમ નંબર-110, પહેલો માળ, સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલ જિલ્લા પંચાયત ભવન, બોરસદ ચોક, આણંદ 388001.
આણંદ જાહેરાત વાચો અહી કિલક કરો
જૂનાગઢ જાહેરાત વાચો અહી કિલક કરો
વલસાડ જાહેરાત વાચો અહી કિલક કરો

Leave a Comment

telegram માં જોડાવા અહીં ક્લિક કરો