તલાટી મોક ટેસ્ટ 6 ચકાશો તમારું નોલેઝ કેટલું પાક્કું છે

તલાટી મોક ટેસ્ટ 6 ચકાશો તમારું નોલેઝ કેટલું પાક્કું છે :જેમાં 15 પ્રશ્નોનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે. આપેલ તમામ પ્રશ્નો તમને તમામ સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષામાં ઉપયોગી થશે. સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાના તમામ વિષયોની ક્વિઝ આપવા માટે જોડાયેલા રહો OjasGujarats.com સાથે. આ ક્વિઝ તમને પસંદ આવી હોય તો શેર કરી કમેંટ કરો. ધન્યવાદ

તલાટી મોક ટેસ્ટ 6 ચકાશો તમારું નોલેઝ

Subject:MIX
Quiz number:06
Question:20
Type:MCQ

આવી ટેસ્ટથી તમારુ નોલેઝ વધારો અને સાથે સાથે તૈયારી પણ કરો.

Welcome to your તલાટી મોક ટેસ્ટ 6

1.ગુજરાતી કવિ અખો કઈ ધારાના કવિ ગણાય છે ?

2.હારજીત કયો સમાસ છે ?

3.Fill in the blank with correct preposition: some people long ………. The way things used to be years ago.

4.‘પૂર્વગ’ શબ્દનો વિરોધી શબ્દ જણાવો.

5.રૂ. 5000નું 8% લેખે સાદા વ્યાજે 3 વર્ષનું વ્યાજમુદ્દલ કેટલું થાય ?

6.ગીત ગોવિંદના લેખક કોણ હતા ?

7.અમદાવાદનું પ્રસિદ્ધ કાંકરીયા તળાવ કયા સુલતાને બંધાવ્યું હતું ?

8.ગુજરાતમાં 112 હેલ્પલાઇન નંબર શાના માટે છે ?

9.તમારે સમયસર આવવાનું છે ? -કૃદંત ઓળખાવો.

10.એક શાળાના ત્રણ વર્ગખંડ છે, જેમાં અનુક્રમે 50, 70 અને 80 વિધાર્થીઓ છે. આ વર્ગખંડમાં પાસ થવાની ટકાવારી અનુક્રમે 12, 20 અને 30 છે. તો શાળાની પાસ થવાની ટકાવારી શોધો.

11.પહાડનું બાળક તરીકે કોને ઓળખવામાં આવે છે ?

12.“આદિત્ય” નો સમાનાર્થી શબ્દ કયો છે ?

13.900 મીટર લાંબી શેરી પસાર કરવા માટે હિરેનને 5 મિનિટ લાગે છે. તેની ઝડપ કેટલી ?

14.કયા સત્યાગ્રહને ગુજરાતનો પ્રથમ સત્યાગ્રહ માનવામાં આવે છે ?

15.કેન્દ્રિય યુવા બાબતો અને રમત મંત્રાલયના મંત્રી કોણ છે ?

16.“યથાયોગ્ય” કયા પ્રકારનો સમાસ છે ?

17.લદ્દાખમાં ‘હેમિસ’ પ્રખ્યાત છે તે શું છે ?

18.શબ્દસમૂહ માટે એકશબ્દ લખો : ‘ખુલ્લી જમીનની આસપાસની નાની ભીંત’

19. છોકરાઓની ઉંમરનો સરવાળો 100 વર્ષ છે અને તેઓના જન્મમાં 5-5 વર્ષનું અંતર છે, તો સૌથી નાના છોકરાની ઉંમર કેટલી હશે ?

20. Fill in the Blank: …………many times every winter in Frankfurt.

Leave a Comment