તલાટી મોક ટેસ્ટ 5 ચકાશો તમારું નોલેઝ કેટલું પાક્કું છે

તલાટી મોક ટેસ્ટ 5 ચકાશો તમારું નોલેઝ કેટલું પાક્કું છે :જેમાં 15 પ્રશ્નોનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે. આપેલ તમામ પ્રશ્નો તમને તમામ સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષામાં ઉપયોગી થશે. સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાના તમામ વિષયોની ક્વિઝ આપવા માટે જોડાયેલા રહો OjasGujarats.com સાથે. આ ક્વિઝ તમને પસંદ આવી હોય તો શેર કરી કમેંટ કરો. ધન્યવાદ

તલાટી મોક ટેસ્ટ 5 ચકાશો તમારું નોલેઝ

Subject:MIX
Quiz number:0
Question:15
Type:MCQ

આવી ટેસ્ટથી તમારું કોલેઝ વધારો અને સાથે સાથે તૈયારી પણ કરો

Welcome to your તલાટી મોક ટેસ્ટ 5

1.Give 1st from of verb of growth

2.Fill in the blank : I’m very happy. My favorite singer……….to my town next October for a big concert.

3.નીચેના પૈકી કયા શબ્દ “કાળોત્રી” નો વિરુદ્ધાર્થી છે?

4.6, 12, 30, 60, 102, ?

5.‘મારૂ જીવન એ જ મારી વાણી’ -એ ગ્રંથના કર્તા કોણ છે ?

6.‘તીર્થોત્તમ’ શબ્દનો સમાસ ઓળખાવો.

7.એક કારની ઝડપ તેની મૂળ ઝડપ કરતાં 10 km/h વધારવવામાં આવે તો 200 km નું અંતર કાપતાં તેને પહેલા કરતાં 60 min ઓછી લાગે છે, તો કારની મૂળ ઝડપ શોધો.

8. 5, 6, 9, X, 2 અને 10 મધ્યક 7 હોય તો ‘X’ ની કિંમત શોધો.

9.નીચેનામાંથી કઈ નવલકથા ‘ક. મા. મુનશી’ ની નથી?

10.ગુજરાતમાં સૌપ્રથમ સૂર્યોદય કયા જિલ્લામાં થાય છે ?

11.Select proper question tag: It rained all day yesterday, ………..?

12.મહાદેવ’ શબ્દનો સમાસ ઓળખાવો.

12.હિમાલય કેવા પ્રકારનો પર્વત છે ?

13.કયા વૃક્ષની રસમાંથી ટર્પેન્ટાઈન બને છે ?

15.P અને Q એક કાર્ય અનુક્રમે 15 અને 20 દિવસમાં પૂર્ણ કરી શકે છે. તેઓ બંને સાથે મળીને શરૂઆતમાં 6 દિવસ કાર્ય કરે છે ત્યાર બાદ P કામ છોડીને જતો રહે છે. તો બાકીનું કાર્ય Q ને પૂર્ણ કરતાં કેટલો સમય લાગશે?

Leave a Comment