તલાટી મોક ટેસ્ટ 07 ચકાશો તમારું નોલેઝ કેટલું પાક્કું છે

તલાટી મોક ટેસ્ટ 7 ચકાશો તમારું નોલેઝ કેટલું પાક્કું છે : તલાટી મોક ટેસ્ટ 6 ચકાશો તમારું નોલેઝ કેટલું પાક્કું છે :જેમાં 15 પ્રશ્નોનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે. આપેલ તમામ પ્રશ્નો તમને તમામ સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષામાં ઉપયોગી થશે. સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાના તમામ વિષયોની ક્વિઝ આપવા માટે જોડાયેલા રહો OjasGujarats.com સાથે. આ ક્વિઝ તમને પસંદ આવી હોય તો શેર કરી કમેંટ કરો. ધન્યવાદ.

તલાટી મોક ટેસ્ટ 07 ચકાશો તમારું નોલેઝ

Subject:MIX
Quiz number:07
Question:20
Type:MCQ

Welcome to your તલાટી મોક ટેસ્ટ 7

1.ધી દિનદયાલ ઉપાધ્યાય ગ્રામીણ કૌશલ્ય યોજના કયા વર્ષમાં શરૂ કરવામાં આવી?

2.કચ્છ જિલ્લાના નખત્રાણા તાલુકાના નિરોણો ગામની કઈ ચિત્રકલા જાણીતી છે?

૩.સાચો વિરોધી ધબ્દ ઓળખાવો : સજ્જન

4.જો PROFIT શબ્દના અક્ષરોને અંગ્રેજી ડિક્ષનરીના ક્રમ મુજબ ગોઠવવામાં આવે, તો કેટલા અક્ષરોના સ્થાન બદલાતા નથી?

5.આપેલ વિકલ્પોમાંથી અલગ પડતો વિકલ્પ તારવો.

6.A અને B બંને ભાઈઓ છે. C, A નો પિતા છે. D, સી ના પિતા છે, E, B નો પુત્ર છે. તો જણાવો કે D નો E સાથે શું સંબધ હોય ?

7.નીચેનામાંથી કઈ જોડ ખોટી છે ?

8.‘અસ્તી’ નવલકથાના કર્તા કોણ છે?

9.વનરાજે રાજયાભિષેક પ્રસંગે કોની પાસે તિલક કરાવ્યુ હતું ?

10.નિપાત ઓળખાવો : મારી વાત ખરી ને !

11.સમાસ ઓળખાવો : ઝાકળબુંદ

12. 43, 48, 58, 73, .............

13.She could not find the book she wanted ……………… she borrowed a magazine instead.

14.ઓપરેટિંગ સિસ્ટમમાં હાર્દ ભાગ તરીકે ............. ઓળખાય છે.

15.ઘઉં ચોખા કરતાં 20% સસ્તા છે, તો ચોખા ઘઉં કરતાં કેટલા ટકા મોઘાં છે?

16.કયા ગુફાલેખ મુજબ રુદ્રદામા પ્રથમની પોતાને કાર્દમેક કુળની બતાવે છે ?

17.“ભરતગૌત્રના લજ્જાચીર” નાટયાંશના સર્જક કોણ છે ?

18.He ……………. Certainly …………….. you if you ask him in a polite manner.

19.દરેક ચરણમાં 15 માત્રા કયા છંદમાં હોય છે ?

20.‘પેરેલિસિસ’ નવલકથાના કર્તા કોણ છે ?

Leave a Comment