વિધાસહાયક ભરતી ૨૦૨૨ વેટીંગ રાઉન્ડ જાહેર @vsb.dpegujarat.in

વિધાસહાયક ભરતી ૨૦૨૨ વેટીંગ રાઉન્ડ જાહેર : વિધાસહાયક ભરતી ધોરણ 1 થી ૫ અને 6 થી 10 માટે નું વેટીંગ લીસ્ટ જાહેર કરી દેવા માં આવ્યું છે સતાવાર વેબસાઈટ પર જી તમે આ pdf ડાઉનલોડ કરી શકો છો . 11/08/2022 મેરીટ માં નામ આવ્યું હોય તેવા ઉમેદવારો સતાવાર વેબસાઈટ પર થી પોતાનો કોલ લટેર ડાઉનલોડ કરી સકે છે

વિધાસહાયક ભરતી ૨૦૨૨ વેટીંગ રાઉન્ડ જાહેર

સંસ્થા ગુજરાત રાજ્ય પ્રાથમિક શિક્ષણ
પોસ્ટ નામ વિધાસહાયક ભરતી ૨૦૨૨ વેટીંગ રાઉન્ડ
શ્રેણી વેટીંગ રાઉન્ડ
સતાવાર વેબસાઈટ http://vsb.dpegujarat.in/

વિધાસહાયક ભરતી ૨૦૨૨ વેટીંગ લીસ્ટ કઈ રીતે ડાઉનલોડ કરવું ?

  • સવ પ્રથમ સતાવાર વેબસાઈટ પર જાવ
  • GEN – Cut Off Waiting  GHAT – Cut Off Waiting શોધો
  • તેની પર કિલક કરો
  • pdf ડાઉનલોડ કરો

મહત્વ ની કડિયો

વિધાસહાયક ભરતી ૨૦૨૨ વેટીંગ લીસ્ટ GEN – Cut Off Waiting
 GHAT – Cut Off Waiting
વિધાસહાયક ભરતી ૨૦૨૨ વેટીંગ લીસ્ટ કોલ લટેર • GEN Waiting Round Call Letter: Click Here
• GHAT Waiting Round Call Letter: Click Here
સતાવાર વેબસાઈટઅહી કિલક કરો

Leave a Comment

telegram માં જોડાવા અહીં ક્લિક કરો