અમરેલી  જિલા માં આવી નવી ભરતી

જોબ લોકેશન : અમરેલી 

વય મર્યાદા : આ ભરતી માટે ઉમેદવાર ની ઉમર ૫૦ વર્ષ થી વધુ ના હોવી જોઈએ. 

 પગાર ધોરણ : આ ભરતી માટે ઉમેદવારે ને માશિક ૬૦,૦૦૦ આપવામાં આવશે 

 અરજી કઈ રીતે કરશો.

 અરજી કઈ રીતે કરશો.