વડનગર નગરપાલિકા ભરતી ૨૦૨૨

OjasGujarats.com

પોસ્ટનું નામ 

OjasGujarats.com

જુનિયર ક્લાર્ક અને અન્ય 

છેલ્લી તારીખ  

OjasGujarats.com

જાહેર થયા ની ૧૫ દિવસ માં (૧૫.૧૦.૨૦૨૨ જાહેર તારીખ 

પગાર ધોરણ : 

OjasGujarats.com

કલર્ક કામ ટાયપિસ્ટ  : -૧૯૯૦૦  સીનીયર કલાર્ક  : - ૨૫૫૦૦  મુકાદમ  : - ૧૫૦૦૦ 

લાયકાત 

OjasGujarats.com

કલર્ક કામ ટાયપિસ્ટ  : -સ્તાનક  સીનીયર કલાર્ક  : - સ્તાનક  મુકાદમ  : - ૧૦ પાસ 

જોબ સ્થળ 

OjasGujarats.com

વડનગર 

અરજી કઈ રીતે કરશો ?

OjasGujarats.com

અરજી માહિતી માટે નીચ્ર આપેલ લીંક પર કિલક કરો 

OjasGujarats.com

અમારી આ story ગમી હોય તો શેર કરવા નું ભૂલશો નહિ 

Light Yellow Arrow